PROGRAM

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

PRAWO I SPOŁECZEŃSTWO

W OBLICZU ZMIAN SYSTEMOWYCH

22–23 czerwca 2018, Kraków

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Maius

 

 

PIĄTEK 22.06.2018 – SALA IM. MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO

 

Rejestracja uczestników: 9:00 – 15:00

 

Uroczyste otwarcie konferencji: 10:15 – 10:45

Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ prof. dr hab. Jarosław Górniak

 

Panel 1: Globalizacja – Finansjalizacja

Moderacja: Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński 

Czas trwania panelu: 10:50 – 11:40

1. Alexander Tyurikov, Financial University, Moscow

Limiting factors and mechanisms for reaching agreement in relations between citizens and states in the era of global transformation

10:50 – 11:05

 

2. Wiesław Gumuła, Uniwersytet Jagielloński

Przestrzeń aksjo-normatywna w czasach finansjalizacji na początku XXI wieku

11:05 – 11:20

Dyskusja: 11:20 – 11:40

 

Panel 2: Prawo w działaniu

Moderacja: Andrzej Bukowski, Uniwersytet Jagielloński

Czas trwania panelu: 11:50 – 13:20

1. Krystyna Daniel, Uniwersytet Jagielloński

Kilka uwag o przydatności wiedzy socjologicznej w sądowym rozstrzyganiu konfliktów

11:50 – 12:05

 

2. Marta Jaskulska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Partycypacja publiczna w Polsce – uwarunkowania i narzędzia współtworzenia prawa przez interesariuszy społecznych

12:05 – 12:20

 

3. Janina Czapska, Uniwersytet Jagielloński

Policja bliska społeczeństwu (community - oriented policing) – między globalną pomocą a lokalnymi potrzebami

12:20 – 12:35 

 

4. Jan Winczorek / Karol Muszyński, Uniwersytet Warszawski

Problemy prawne polskich przedsiębiorców i praktyki ich rozwiązywania

12:35 – 12:50 

Dyskusja: 12:50 – 13:20

 

Przerwa obiadowa 13:20 – 14:30

 

Panel 3: Państwo – Prawo – Polityka

Moderacja: Wiesław Gumuła, Uniwersytet Warszawski

Czas trwania panelu: 14:40 – 16:10

1. Marek Rymsza / Kaja Gadowska / Andrzej Bukowski, Uniwersytet Warszawki / Uniwersytet Jagielloński / Uniwersytet Jagielloński

Racjonalność biurokracji. Studia przypadków programowania i wdrażania polityk i programów publicznych przy wykorzystaniu nowych podejść w zarządzaniu publicznym

14:40 – 14:55

 

2. Paweł V. Razov, Financial University, Moscow

Determination of the processes of legal socialization by General, group and private interests in modern conditions

14:55 – 15:10

 

3. Mariusz Kwiatkowski, Uniwersytet Zielonogórski

 „Żywe pomosty” pod presją izolacjonizmu. Zarys koncepcji

15:10 – 15:25

 

4. Lech Szczegóła, Uniwersytet Zielonogórski

Państwo i społeczeństwo w ideologii alternacji systemowej  

15:25 – 15:40

Dyskusja: 15:40 – 16:10

 

Przerwa kawowa 16:10 – 16:40

 

Panel 4: Tworzenie prawa

Moderacja: Jan Winczorek, Uniwersytet Warszawski

Czas trwania panelu: 16:40 – 18:10

1. Witold Betkiewicz, Polska Akademia Nauk

Tworzenie reguł w politycznym procesie legislacyjnym. Empiryczna rekonstrukcja przy zastosowaniu gramatyki instytucjonalnej

16:40 – 16:55

 

2. Krzysztof Kasianiuk, Collegium Civitas

Trybunał Konstytucyjny jako regulator systemu politycznego. Dynamika decyzji na przestrzeni lat 1986–2015

16:55 – 17:10

 

3. Nina Leśniak-Niedbalec, Uniwersytet Zielonogórski

Wpływ działalności organizacji pozarządowych na polskie regulacje prawne dotyczące prawnego obowiązku szczepień

17:10 – 17:25

 

4. Ryszard Necel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pracownik socjalny jako rzecznik praw osób wykluczonych

17:25 – 17:40

Dyskusja: 17:40 – 18:10

 

Zamknięcie pierwszego dnia konferencji: 18:10 – 18:20

 

 

 

 

 

SOBOTA 23.06.2018 – SALA IM. MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO

 

Rejestracja uczestników: 9:00 – 15:00

 

Uroczyste otwarcie drugiego dnia konferencji: 9:30 – 10:00

Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ prof. dr hab. Jarosław Górniak

 

Panel 5: Państwo – Ład konstytucyjny – Legalizm i populizm

Moderacja: Kaja Gadowska, Uniwersytet Jagielloński

Czas trwania panelu: 10:00 – 10:50

1. Antoni Kamiński / Bartłomiej Kamiński, Polska Akademia Nauk

Narodziny i konsolidacja ładu konstytucyjnego w pokomunistycznej Polsce: o strategii budowy słabego państwa

10:00 – 10:15

 

2. Iwona Jakubowska-Branicka, Uniwersytet Warszawski

Legalizm i populizm dwa oblicza konformizmu

10:15 – 10:30

 

Dyskusja: 10:30 – 10:50

 

Przerwa kawowa 10:50 – 11:20

  

Panel 6Między ideą a praktyką prawa

Moderacja: Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński

Czas trwania panelu: 11:20 – 12:30

1. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański

Estetyka prawa – pomiędzy normatywnością i faktycznością

11:20 – 11:35

 

2. Michał Kaczmarczyk, Uniwersytet Gdański

Legalność a legitymizacja

11:35 – 11:50

 

3. Anna Drabarek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Sprawiedliwość i Prawo Intuicyjne w koncepcji Leona Petrażyckiego

11:50 – 12:05

Dyskusja:12:05 – 12:30

 

Wystąpienie gościa specjalnego

András Sajó, University Professor at CEU and Global Visiting Professor of Law at New York University Law School, Judge at the European Court of Human Rights

12:40 – 13:25

Dyskusja: 13:25 – 13:55

 

Przerwa obiadowa 14:00 – 15:10

 

Panel 7: Prawo – Wykluczenie – Mobilizacja

Moderacja: Irena Borowik, Uniwersytet Jagielloński

Czas trwania panelu: 15:10 – 16:00

1. Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski

Prawa kobiet a ruchy społeczne

15:10 – 15:25

 

2. Krystyna Slany / Ewa Krzaklewska / Marta Warat, Uniwersytet Jagielloński

Równość płci w świetle prawa i w praktyce życia codziennego

15:25 – 15:40

Dyskusja: 15:40 – 16:00

 

Panel 8: Państwo i władza w opiniach Polaków

Moderacja: Krystyna Romaniszyn, Uniwersytet Jagielloński

Czas trwania panelu: 16:10 – 17:00

1. Katarzyna Staszyńska-Zagórska, Akademia Leona Koźmińskiego

Opinie Polaków o władzy na tle klasycznych kategorii polityczno-prawnych

16:10 – 16:25

 

2. Krzysztof Zagórski, Akademia Leona Koźmińskiego

Opinie Polaków o państwie na tle klasycznych kategorii polityczno-prawnych

16:25 – 16:40

Dyskusja: 16:40 – 17:00

  

Wystąpienie honorowego prelegenta

Dr. h.c. Ulrich K. Preuß, Professor Em. Freie Universität Berlin, Hertie School of Governance

17:10 – 17:55

Dyskusja:17:55 – 18:25

 

Zamknięcie drugiego dnia konferencji: 18:25 – 18:35

 

STUBA COMMUNIS

Jubileusz siedemdziesięciolecia Pani Profesor Grażyny Skąpskiej

Uroczysty koktajl: 18:45

Piotr Sztompka, Uniwersytet Jagielloński

Migawki ze współpracy i przyjaźni

 

Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagielloński

Myśląc o sprawach etycznych

 

 

 

 

 

MŁODZI NAUKOWCY

PIĄTEK 22.06.2018 – SALA KAZIMIERZA WIELKIEGO

Rejestracja uczestników: 9:00 – 15:00

Uroczyste otwarcie sesji młodych naukowców:  9:45 – 10:00

Wicedyrektor Instytutu Socjologii UJ ds. badań i rozwoju Dr hab. Andrzej Bukowski

Dr hab. Kaja Gadowska

Dr Paulina Polak

 

Panel 1: Demokracja w działaniu

Moderacja: Barbara Worek, Uniwersytet Jagielloński / Beata Domanik, Uniwersytet Jagielloński

Czas trwania panelu: 10:10 – 11:40

1. Marcin Sobczyk, Uniwersytet Jagielloński

Samorząd terytorialny w Polsce, Francji, Niemczech oraz Włoszech. Analiza porównawcza wybranych elementów ordynacji wyborczych

10:10 – 10:25

 

2. Witold Górny, Uniwersytet Jagielloński

Budżet partycypacyjny – zalążek systemu nowej administracji responsywnej w Polsce, czy instytucja epizodyczna i fasadowa?

10:25 – 10:40

 

3. Daria Wójcik, Uniwersytet Jagielloński

Miejskie ruchy społeczne – wymiar miejskiej demokracji

10:40 – 10:55

 

4. Karolina Chról, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prawo energetyczne a partycypacja obywatela w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego

10:55 – 11:10

Dyskusja: 11:10 – 11:40

 

Przerwa kawowa 11:40 – 12:10

 

Panel 2: Prawo w zmieniającym się świecie

Moderacja: Grzegorz Bryda, Uniwersytet Jagielloński / Ewa Radomska, Uniwersytet Jagielloński

Czas trwania panelu: 12:10 – 13:20

1. Olga O’Toole, Uniwersytet Jagielloński

A comparative analysis of definitions of rape in The United States of America and Poland: Implications on society

12:10 – 12:25

 

2. Marcin Wróbel, Uniwersytet Jagielloński

Świadomość prawna – przeszłość pojęcia i perspektywy badawcze

12:25 – 12:40

 

3. Stanisław Lipiec, Uniwersytet Pedagogiczny Im. Ken

Transgraniczne świadczenie usług prawnych w Unii Europejskiej na przykładzie Polski

12:40 – 12:55

 

Dyskusja: 12:55 – 13:20

 

Przerwa obiadowa 13:20 – 14:30 

 

Panel 3: Prawo i etyka a konstruowanie życia społecznego

Moderacja:Paulina Polak, Uniwersytet Jagielloński / Monika Wrzoszczyk, Uniwersytet Jagielloński

Czas trwania panelu: 14:40 – 16:10

1. Beata Domanik, Uniwersytet Jagielloński

Prawne aspekty transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku

14:40 – 14:55

 

2. Natasza Gadowska / Maciej Irzyk, Uniwersytet Jagielloński

Zasada bezstronności światopoglądowej państwa w obliczu zmian politycznych na przykładzie polskiej szkoły

14:55 – 15:10

 

3. Katarzyna Rużyczka, Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakaz dokonywania aborcji w Polsce i Korei Południowej w perspektywie prawnej i społecznej – analiza porównawcza orzeczeń sądowych oraz zjawiska Czarnego Protestu w tych krajach

15:10 – 15:25

 

4. Joanna Michałowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Osadzona – Przestępczyni, Kobieta, Matka. Długa droga do równowagi

15:25 – 15:40

Dyskusja: 15:40 – 16:10

 

Przerwa kawowa 16:10 – 16:40

 

Panel 4: Społeczeństwo nowych technologii

Moderacja: Marcin Sobczyk, Uniwersytet Jagielloński

Czas trwania panelu: 16:40 – 17:50

1. Bartłomiej Oręziak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prawne aspekty e-zdrowia a realia polskiego społeczeństwa

16:40 – 16:55

 

2. Andrey Tikhonov, – Uniwersytet Wrocławski

Komunikacyjno-informacyjne technologie w życiu politycznym

16:55 – 17:10

 

3. Dariusz Krzęcio, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym w obecnej sytuacji polityczno-kulturowej

17:10 – 17:25

 

Dyskusja: 17:25 – 17:50

 

Panel 5: Wspólnoty przemian

Moderacja: Marcin Wróbel, Uniwersytet Jagielloński

Czas trwania panelu: 18:00 – 19:10

1. Monika Wrzoszczyk, Uniwersytet Jagielloński

Wspólnota akademicka w dyskursie akademicki

18:00 – 18:15

 

2. Ewa Radomska, Uniwersytet Jagielloński

Polskie dyskursy na temat prawa autorskiego – „solidarność w sieci” czy „wspólnota krytyczna”?

18:15 – 18:30

 

3. Paulina Syga, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej

Współczesna problematyka sportu fair play w ujęciu prawno-etycznym

18:30 – 18:45

 

Dyskusja: 18:45 – 19:10

 

Zamknięcie konferencji Młodych Naukowców: 19:10 – 19:20

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA: TUTAJ