Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych

Instytut Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Sekcja Socjologii Prawa i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych, która odbędzie się w dniach 22–23 czerwca 2018 r. (piątek–sobota) w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jagiellońskiej 15.

 

Intensywność, zakres i złożoność zachodzących w ostatnich latach zmian politycznych, społecznych i gospodarczych, zarówno o zasięgu globalnym, europejskim, jak i w skali kraju,  powodują konieczność pogłębionego, interdyscyplinarnego namysłu, zwłaszcza nad konsekwencjami, jakie niosą owe zmiany dla funkcjonowania kluczowych dla życia społecznego instytucji, w tym prawa. Głównym tematem konferencji są relacje pomiędzy wspomnianymi przeobrażeniami życia społecznego a prawem i jego wewnętrzną dynamiką. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i dyskusja na temat wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem oraz prawem w związku globalnymi zmianami w gospodarce, w tym kryzysem modelu liberalnego i ponownym wzrostem ekonomicznej roli państwa, polaryzacją polityczną, nasileniem tendencji populistycznych, gwałtownymi zmianami technologicznymi, w tym rewolucją informatyczną (nowymi kanałami dostępu do informacji i nowymi formami komunikowania się), zmianami demograficznymi i masowymi migracjami oraz przemianami w sferze publicznej. W szczególności interesują nas (1) relacje między prawem i społeczeństwem w kontekście zmian porządku konstytucyjnego i załamania trójpodziału władzy, (2) kwestie społecznej mobilizacji w obliczu zagrożenia wolności obywatelskich, a także (3) sposoby wykorzystywania prawa jako z jednej strony instrumentu represji (wobec różnych grup społecznych, w tym opozycji politycznej), z drugiej – narzędzia emancypacji społecznej, politycznej i ekonomicznej grup defaworyzowanych.

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w konferencji zapraszamy socjologów, w tym przede wszystkim socjologów prawa, oraz przedstawicieli nauk prawnych, a także zainteresowanych tą problematyką reprezentantów innych dziedzin nauki. Mile widziane będą zarówno wystąpienia teoretyczne, jak i prezentacje wyników badań empirycznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy młodych adeptów nauki, studentów i doktorantów, których zainteresowania naukowe ogniskują się wokół zagadnień socjologiczno-prawnych. Specjalna sesja Młodych Naukowców, bezpośrednio poprzedzająca Konferencję, odbędzie się w piątek 22 czerwca 2018 r.

 

Honorowymi prelegentami będą:

dr. dr. h.c. Ulrich K. Preuß, Professor Emeritius of Law and Politics at Freie Universität Berlin, Hertie School of Governance.

 

András Sajó, Profesor na Wydziale Prawa Central European University, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim oraz angielskim.