Problematyka konferencji:

Głównym tematem konferencji są relacje pomiędzy wspomnianymi przeobrażeniami życia społecznego a prawem i jego wewnętrzną dynamiką. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i dyskusja na temat wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem oraz prawem w związku z globalnymi zmianami w gospodarce, w tym kryzysem modelu liberalnego i ponownym wzrostem ekonomicznej roli państwa, polaryzacją polityczną, nasileniem tendencji populistycznych, gwałtownymi zmianami technologicznymi, w tym rewolucją informatyczną (nowymi kanałami dostępu do informacji i nowymi formami komunikowania się), zmianami demograficznymi i masowymi migracjami oraz przemianami w sferze publicznej. W szczególności interesują nas (1) relacje między prawem i społeczeństwem w kontekście zmian porządku konstytucyjnego i załamania trójpodziału władzy, (2) kwestie społecznej mobilizacji w obliczu zagrożenia wolności obywatelskich, a także (3) sposoby wykorzystywania prawa jako z jednej strony instrumentu represji (wobec różnych grup społecznych, w tym opozycji politycznej), z drugiej – narzędzia emancypacji społecznej, politycznej i ekonomicznej grup defaworyzowanych.

Obszary tematyczne:

         CZĘŚĆ I. Sfera publiczna, podziały polityczne, aktywność obywatelska

 

                     1. Sfera publiczna w perspektywie nowego instytucjonalizmu

                     2. Konflikt polityczny a sfera publiczna

                     3. Dyskurs w przestrzeni publicznej: formy i dynamika

                     4. Nowe media – polityka – debata publiczna

                     5. Administracji publiczna: przemiany modelu zarządzania państwem  

                     6. Nowe ruchy społeczne a prawa i wolności obywatelskie

 

         CZĘŚĆ II. Społeczeństwo i prawo

 

                     1. Teorie socjologiczne a badania nad społecznym funkcjonowaniem prawa

                     2. Społeczna recepcja prawa i wymiaru sprawiedliwości

                     3. Prawo a sprawiedliwość: społeczne funkcje i dysfunkcje prawa

                     4. Prawa obywatelskie w kontekście relacji pomiędzy prawem krajowym i międzynarodowym (unijnym)

                     5. Konstytucja we współczesnych państwach i społeczeństwach

                     6. Miejsce sądów w porządku ustrojowym i życiu społecznym